Dofinansowanie Czyste Powietrze 2024

 

Dofinansowanie Czyste Powietrze 2024

Dofinansowanie na ocieplenie domu i jego termomodernizację program Czyste Powietrze mający na celu dopłaty do ocieplenia oraz kompleksowej termomodernizacji domu jednorodzinnego w latach 2018 – 2030. W 2023 roku zmianie ulegają warunki udzielania dofinansowania. Nabór wniosków trwa do końca 2027 roku. Termomodernizacja powinna zakończyć do 30 grudnia 2029 roku. Pozostają do wyboru trzy opcje termomodernizacyjne z dofinansowaniem do 136 200 tys.zł. Poniżej znajdziesz aktualne linki.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, Twojego lokalnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przed złożeniem wniosku należy zarejestrować na tym portalu konto użytkownika.

Dofinansowanie czyste powietrze 2023 program 3.0 min. do styropianu

Program priorytetowy Czyste Powietrze – termomodernizacja i ocieplenie domów jednorodzinnych. Ministerstwo energetyki rozpoczęło pilotażowym projektem termomodernizacyjnym STOP SMOG a teraz rusza z kampanią Czyste Powietrze. Wytypowano z całej Polski z 22 gmin 33 miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Dotacja będzie dotyczyć starych, nieocieplonych budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie także BEZ WKŁADU WŁASNEGO to oryginalne rozwiązanie tylko dla kampanii Czyste Powietrze. Sprawdzić koszt styropianu możesz pod linkiem: styropian cena

Dofinansowanie na ocieplanie domu 2023

Dotacja teraz nawet 100 tys. zł na termomodernizację z programu rządowego dofinansowanie na ocieplenie domu –  Czyste Powietrze w 2023 roku dotyczy kompleksowego remontu, termomodernizacji budynku mieszkalnego. O zwrot kosztów za styropian i prace związane z jego montażem może starać się każdy właściciel nieruchomości zabudowanej m.in. budynkiem jednorodzinnym. Do 70% wartości całej inwestycji. Inwestor budujący nowy domek skorzysta z dotacji tylko w zakresie wymiany lub rozbudowy źródła ciepła.

Pamiętajmy, że budując nowy budynek nie dostaniemy jego odbioru przed zakończeniem ocieplenia ścian w 2023 roku. Termomodernizacja to natomiast kompleksowy remont budynku mieszkalnego mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię do jego ogrzania.

Program Czyste Powietrze 2023 – dla kogo?

W ramach programu “Czyste Powietrze” dostępna jest dotacja o różnych poziomach dofinansowania. Maksymalna kwota dotacji zależy od wybranego poziomu i wynosi:

 • podstawowy poziom dofinansowania: do 66 000 zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania: do 99 000 zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania: do 136 200 zł.

W roku 2023 wprowadzono również zmiany w progach dochodowych, które uprawniają do skorzystania z pomocy rządowej. Od 1 stycznia obowiązują następujące progi dochodowe:

 • gospodarstwo wieloosobowe: 1894 zł na osobę (wcześniej 1564 zł),
 • gospodarstwo jednoosobowe: 2651 zł (wcześniej 2189 zł).

Poniżej przedstawiamy wyróżnione trzy poziomy dotacji, które są dostępne dla beneficjentów:

Podstawowy poziom dofinansowania Czyste Powietrze 2023

Podstawowy poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach, którzy posiadają księgę wieczystą, o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 135 000 zł.

Pieniądze mogą być otrzymane w formie klasycznej dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego.

Podwyższony poziom dofinansowania Czyste Powietrze 2023

Osoby, które spełniają poniższe warunki, kwalifikują się do drugiego, podwyższonego poziomu dofinansowania:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, posiadającym wyodrębnioną księgę wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie powinien przekraczać określonej kwoty: 1894 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 2651 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Jeśli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności w roku kalendarzowym, dla którego ustalany jest przeciętny miesięczny dochód, nie powinien przekraczać czterdziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu poprzedzającego rok składania wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w ramach programu może być udzielone w następujących formach:

 • dotacja,
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające dofinansowanie dla beneficjentów,
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
 • dotacja z prefinansowaniem.

 

Najwyższy poziom dofinansowania Czyste Powietrze 2024

Najwyższy poziom dofinansowania w ramach programu “Czyste Powietrze” jest dostępny dla osób, które spełniają jednocześnie następujące warunki są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, posiadającym wyodrębnioną księgę wieczystą,

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza określonej kwoty: 1 090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1 526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Alternatywnie, beneficjent musi mieć ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, co musi być potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zaświadczenie musi zawierać informacje o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany. Zasiłek musi być przyznawany w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Propozycje programu Czyste Powietrze 2024

Od 3 stycznia 2023, kampania proponuje trzy rodzaje przedsięwzięć:

Opcja 1

Wymiana starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła. Dodatkowo mogą być wykonane prace demontaż/zakup/montaż:

 • instalacja fotowoltaiczna
 • instalacja c.o. oraz cwu
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych, m.in. styropianem grafitowym 032 lub 031
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy dotyczące powyższego zakresu

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż:

 • innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2

Dodatkowo mogą być wykonane czynności opisane w Opcji 1 (dopuszcza się wybór więcej niż jednej czynności).

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Proszę pamiętać, że jedyny styropian grafitowy odpornym na działanie promieni słonecznych (w sensie: nie kurczy się i nie rozszerza tak jak zwykły grafitowy podczas montażu, dzięki temu eliminuje się mostki termiczne oraz usterki) jest Swisspor Lambda White Fasada .lub wersja w większych płytach Lambda Mega White. Natomiast jeden z najlepszych klejów do styropianu grafitowego to SEMPRE TU 200 także w wersji białej oraz Sempre Tu 300 do zatapiania siatki w wersji bez gruntowania.

Webinar z czerwca 2023 roku mówi o zakresie pełnej termomodernizacji oraz wytycznych do wniosku

 

Koszty maksymalne

Przykładowe maksymalne koszty dla głównych pozycji termomodernizacji czyste powietrze:

 • ocieplenie domu : ścian i dachustyropian lub wełna mineralna) oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2,
 • wymiana stolarki: okien, okien dachowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych do 700 zł za m2,
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jeśli koszt ich wyniesie do 10.000 zł za zestaw,
 • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz także centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 45.000 zł za zestaw,
 • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 15.000 zł za zestaw,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do 10 000 zł.

Ile kosztuje ocieplenie domu?

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na specjalnej stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/kontakt/

Jakie inne zmiany wprowadzono w programie Czyste Powietrze w 2023 roku?

 • Zmieniono formę składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji prefinansowanej można składać jedynie poprzez serwis gov.pl.;
 • Podwyższona została kwota dotacji;
 • Jest możliwość złożenia dwóch wniosków o termomodernizację domu, jeżeli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca;
 • Zmieniono pakiet dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku;
 • Wprowadzono obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku;
 • Zmieniono ofertę bankową, czyli Kredyt Czyste Powietrze. Środki będzie przekazywane nawet 6 miesięcy przez rozpoczęcie inwestycji.

KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.”

Więcej informacji o kredycie znajdziecie pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#latwy-wniosek

Ulga podatkowa termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to forma ulgi podatkowej, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (dochodu w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych lub przychodu w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Skutkiem tego odliczenia jest obniżenie dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu, co prowadzi do niższego podatku do zapłaty. Podatnicy podatku PIT mogą odliczyć od dochodu maksymalnie 53 tys. zł. Styropian gdzie kupić?

Audyt energetyczny na dofinansowanie ocieplenia

Do wniosku trzeba będzie załączyć audyt energetyczny przygotowany przez specjalistę. Jest wymagany w przypadku pełnej termomodernizacji. Koszt takiego audytu może wynieść nawet do 2000 zł brutto w zależności od wielkości obiektu oraz zakresu prac jednak w koszty można zaliczyć tylko 1000 zł. Audyt ma wykazać jakie prace należy wykonać oraz jaki będzie ich koszt. Audytor planuje zakres prac: wyminę okien, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu i dobiera odpowiednie parametry materiałów i dla kilku wariantów bada i określa optymalne koszty i przyszły zysk. Tak, inwestycja musi się opłacać inaczej nie miałaby sensu. Należy dobrać odpowiednie materiały. Całe przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska zmniejszając w pierwszej kolejności zapotrzebowanie na energię. Koszt związany z audytem do 1000 zł zostaje wliczony w koszt inwestycji.

Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu i/lub projektu termomodernizacji napisz do nas: bok@phulingo.pl . Od 2005 roku w zespole z audytorem energetycznym opracowujemy pełną dokumentację projektową.

Zwrot kosztów ocieplenia domu

W ramach nowej edycji Programu, finansowane są również inwestycje, które zostały zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie dotacji. Jednakże warunkiem jest, aby inwestycje te nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i nie wcześniej niż termin określony w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. Należy jednak zaznaczyć, że nie udziela się dopłat na przedsięwzięcia, które zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, w celu częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, ani w formie dotacji z prefinansowaniem.

Zbieraj faktury za materiały budowlane i robociznę i jeśli nie zakończyłeś jeszcze inwestycji czym prędzej zarejestruj wniosek o dofinansowanie na ocieplenie domu 2023.

Program Ciepłe Mieszkanie

Program “Ciepłe Mieszkanie” stanowi uzupełnienie programu Czyste Powietrze i jest skierowany do właścicieli mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego programu, należy skierować wniosek do gmin, które ogłaszają nabór na swoim terenie. Dofinansowanie w ramach “Ciepłego Mieszkania” może być przeznaczone m.in. na zakup nowego źródła ciepła, podłączenie lokalu do wspólnego, efektywnego źródła ciepła oraz wymianę okien i drzwi.

Podobnie jak w programie Czyste Powietrze, wysokość dotacji zależy od dochodu beneficjenta. W przypadku najwyższego poziomu finansowania może ona wynieść do 37,5 tys. zł na lokal, co stanowi nawet 90% kosztów kwalifikowanych. W gminach o najwyższym stopniu zanieczyszczenia maksymalna dotacja może być jeszcze wyższa i wynosić nawet 39,9 tys. zł dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Aby skorzystać ze wsparcia w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”, należy złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiednim urzędzie gminy. Przed tym konieczne jest jednak przystąpienie gminy do programu.

Premia termomodernizacyjna

Od wielu lat Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi akcję dofinansowania na ocieplenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Fundusz Termomodernizacji i Remontów dostępny jest także dla inwestorów indywidualnych. Dopłata do inwestycji nie przekracza 20% zaciągniętego kredytu na ten cel. Szczegółowe informacje znajdziesz bezpośrednio pod linkiem Premia.